Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe a to vyplnením formulára, ktorý je dostupný na:

 www.satyolie.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.


Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že je produkt poškodený a používaný. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale SPOLU S NEODSTRIHNUTOU VISAČKOU. Spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Formulár spolu s tovarom, ktorý je dôkladne zabalený, aby sa predišlo poškodeniu, zašle kupujúci doporučene (odporúčame zaslať ako poistený balíček) na adresu sídla spoločnosti: Mládeže 2351/4, 05801, Poprad. Vrátený tovar poslaný na dobierku nebude prebraný a bude poslaný späť. Prípadne tovar donesie priamo na adresu prevádzky a to: Zdravotnícka 2, 05801, Poprad.


V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov  v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Platba bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodne kupujúci s predávajúcim.